Bulletin

Vážení členové Urogynekologické společnosti,
je adventní čas a tou dobou vás každoročně vítáme na celostátní konferenci. Bohužel, vlivem známých okolností, se tomu tak letos, po 28 letech, nestane. Uvážili jsme, že setkávání se na konferenci “face to face“ je stejně důležité, jako vyslechnutí odborných přednášek. I proto se nic virtuálního neuskuteční.

Rok, který skoro uplynul, je plný zvratů ve společnosti, rok plný událostí, které v mnohém rozdělily názory nás všech. Dalo by se ovšem říci, že život jedinců i společnosti je v mnoha ohledech nakonec stále řetězec mimořádných situací, permanentní „stav nouze“. Často musíme obětovat řadu věcí, které jsou pohodlné a na které jsme si zvykli. Je to nepříjemné a bolí to. Když se nám ale podaří si definovat obtížně viditelnou hranici, za kterou už se nesmíme pustit, máme naději, že vše, čeho jsme se vzdali, dostaneme zase nazpátek. Já v takový světlý zítřek věřím, nejen v celé společnosti, ale i v té naší malé, urogynekologické.

Konferenci jsme sice museli zrušit, ale nadále pracujeme na vytyčených úkolech, ať je to vzdělávání, legislativa či například doporučené postupy. Doufáme, že se, pokud to situace a náš organizační um dovolí, potkáme třeba v menších skupinách na seminářích. Považoval bych je za vhodné doplnění práce společnosti v mezidobí k další konferenci v roce 2021.

Vážení a milí, i já jsem se na konferenci a vás těšil! Těšil jsem se na setkání, diskuze i poznání. Troufám si tvrdit, že o to, o co jsme letos přišli, budeme příští rok „bohatější“!
Za celý Výbor UGS vám všem děkuji za spolupráci i cenné podněty a přeji krásné a ničím nerušené vánoční svátky a šťastný nový rok 2021!
Lukáš Horčička

2. 12. 2020

 

Urogynekologická společnost České Republiky se zasazuje o zlepšení péče o nemocné trpící inkontinencí moči a šíření odborných poznatků v oboru urogynekologie. K naplnění tohoto poslání šíří odborné poznatky organizováním odborných a popularizačních akcí, podáváním stanovisek a posudků v otázkách diagnostiky, léčby a prevence inkontinence, a tak se podílí na dalším vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků a dalších osob, majících vztah k urogynekologii nebo k inkontinentním pacientům.

Urogynekologická společnost České Republiky spolupracuje s Českou a Slovenskou lékařskou společností a dalšími organizacemi, které mají vztah k urogynekologii.  Společnost také úzce spolupracuje se zahraničními odbornými společnostmi a asociacemi, zejména s International Continence Society a International Urogynecological Association, podporuje vědeckou spolupráci s domácími a zahraničními institucemi a univerzitami.
 

Členem společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o poruchy činnosti urogenitálního traktu, nebo kdo se těmito poruchami odborně zabývá, a to zejména z řad lékařů, farmaceutů, inženýrů, zdravotnických pracovníků, zvláště sester, jakož i z řad studentů medicíny nejméně v 6. semestru, nebo kdo vykonává povolání mající souvislost s léčbou a prevencí poruch urogenitálního ústrojí.
 

Členy Společnosti přijímá předsednictvo na základě členské přihlášky. Členství vzniká dnem přijetí. V případě, že by předsednictvo přihlášku zamítlo, musí to být uchazeči o členství sděleno. Proti takovému zamítavému rozhodnutí se může uchazeč odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.

NOVINKY

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

více info zde

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

IUGA 2021

info nebo zde

IUGA 2021

Sponzoři