GDPR

Informace Urogynekologické společnosti ČR z.s. o zpracování osobních údajů

 

Správce:
Urogynekologická společnost ČR z.s. (dále Správce), se sídlem Národní 25, 110 00 Praha 1, IČ 15886981 je na základě platné registrace zapsaným spolkem s cílem zlepšení péče o nemocné trpící inkontinencí moči a šíření odborných poznatků v oboru urogynekologie. K plnění tohoto poslání šíří Společnost odborné poznatky v oboru urogynekologie, a to zejména organizováním odborných a popularizačních akcí, podáváním stanovisek a posudků v otázkách diagnostiky, léčby a prevence inkontinence, a tak se podílí na dalším vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků a osob, majících vztah k urogynekologii nebo k inkontinentním pacientům. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s činností Společnosti. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem, nebo s vaším osobním souhlasem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.


Vaše práva v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako člen UGS ČR z.s. máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Jako člen UGS ČR z.s. můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři