Doporučené postupy pro diagnostiku

Diagnostika ženské močové inkontinence

Pracovní skupina: M. Halaška, A. Martan, O. Šottner

Vymezení a definice

Inkontinence moči u žen představuje v populaci závažný a často se vyskytující problém, vyžadující specializovanou diagnostiku nezbytnou pro rozlišení jejích různých typů  a kombinací; zároveň je nutné i odlišení celkových onemocnění či jiných orgánových systémů.
Doporučený postup představuje základní minimum v diagnostice ženské močové inkontinence, nikoli úplný soupis možných výběrově aplikovatelných postupů.
Základní diagnostiku provádí lékař disponující specializovanou způsobilostí v oboru „gynekologie-porodnictví“ a speciální diagnostiku pak nositel kvalifikace v „urogynekologii“ anebo „urologii“.
Inkontinenci moči definujeme jako stížnost na jakýkoli údaj o mimovolním (nechtěném) úniku moči.
Některé syndromy  zahrnující „symptomy dolních močových cest - LUTS“ nemusí inkontinenci jako takovou zahrnovat (př. OAB).


Diagnostický postup
Anamnéza
Základem diagnostiky ženské močové inkontinence je pohovor s pacientkou zaměřený na nynější onemocnění a výskyt „symptomů dolních močových cest – LUTS“, jakož i získání podrobné gynekologické a urologické anamnézy. Rozhovor by měl být doplněn některou formou dotazníku, a také záznamem příjmu a výdeje tekutin.
Před samotným vyšetřením urogenitálního traktu je nezbytnou součástí diagnostiky ženské močové inkontinence odběr běžné anamnézy se zaměřením na hledání příznaků možných onemocnění mimo urogenitální trakt – zejména z hlediska vnitřního lékařství. Pro vysokou prevalenci inkontinence a ovlivnění výdeje tekutin musíme mít na mysli zejména diabetes mellitus a kardiovaskulární choroby, ale i některá neurologická onemocnění. Zevrubná informace o medikaci pacientky je dalším nezbytným krokem.

Fyzikální vyšetření
Fyzikální vyšetření zahrnuje orientační celkové vyšetření a vyšetření gynekologické včetně vyšetření v poševních zrcadlech a bimanuální palpační vyšetření s cílem vyloučit jiné patologie se zvláštním zaměřením na sestup pánevních orgánů. Fyzikální vyšetření by mělo být doplněno klinickými testy (stress test, test vážení vložky - PWT atp.).

Pomocné laboratorní vyšetřovací metody
Vzhledem k nutnosti vyloučit infekci močových cest je nezbytné základní biochemické vyšetření moči (chemicky, sediment), při příznacích infekce (IMC) pak vyšetření kultivace moči.

Pomocné zobrazovací vyšetřovací metody
Za mandatorní vyšetření před terapeutickou intervencí je třeba považovat základní pánevní sonografii cílenou k vyloučení jiné patologie a zejména k zobrazení močového měchýře a uretry v dynamickém 2D „B módu“. Zaměřujeme se zde na zhodnocení klidového postavení orgánů a jejich mobility při změně intra-abdominálního tlaku (kašel, Valsalvův manévr, atp.) a postmikční reziduum (PVR). Při jeho vyšších hodnotách je nutné klinické vyloučení obstrukce močových cest.

Závěr a pracovní diagnóza
Před zahájením jakékoli terapeutické intervence je potřebné stanovení pracovní diagnózy.
Fakultativní vyšetření - Urodynamika
V případě diagnostických rozpaků nebo při recidivě obtíží je vhodné doplnit urodynamické vyšetření. To zahrnuje kombinaci metod cílených k vyloučení obstrukce – uroflowmetrie, ke zhodnocení tlakově-objemových vlastností měchýře a vyloučení hyperaktivity detruzoru (detrusor overactivity – DO) – můžeme použít plnící cystometrii. Záznam tlakového profilu uretry včetně maximálního uzávěrového tlaku uretry – MUCP má význam pro stanovení typu inkontinence a může upozornit na defekt vnitřního sfinkteru uretry – ISD. Alternativně mohou být v rámci profilometrie uretry použity i jiné urodynamické metody hodnotící uzávěrové vlastnosti uretry (např. VLPP).
Fakultativní vyšetření – Cystoskopie
U pacientů s OAB a ve vybraných případech diagnostických nejasností včetně hematurie či klinickém anebo laboratorním podezření na jinou patologii močových cest – zejména na malignitu a píštěle – je indikována cystoskopie či uretrocystoskopie, která může být provedena na pracovišti gynekologickém nebo urologickém.

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři