Zápis z Valné hromady 1.12.2016

Z á p i s
Z Valné hromady Urogynekologické společnosti,
konané dne 1.12.2016 v hotelu Clarion při konferenci UGS.

Přítomni: Dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení  -  Zmrhal
2. Zpráva předsedy o činnosti od min. Valné hromady – Horčička – referuje i o roce 2016 – schváleny tři nové kódy – Vyšetření urogynekologem, Ultrazvukové vyšetření urogynekologem a Aplikace periuretrálních implantátů. O samostatné odbornosti jako nákladové skupině pro zdravotní pojišťovny předseda vyjednává.
3. Zpráva o hospodaření – Šottner
4. Zpráva Revizní komise – Krofta
5. Mezinárodní vztahy,
6. Informace o postgraduálním vzdělávání – změny (Horčička)
7. Přednesena zpráva o Doporučených postupech – jsou dostupné na webu společnosti
8. Diskuse
9. Závěr schůze – Horčička
celkem 78 přítomných členů UGS hlasů, VH je usnášeníschopná.
Diskuse – diskutovali celkem 4 zúčastnění. Diskuze se týká nových výkonů a budoucí práce výboru společnosti.  Kvitovány kladné výsledky hospodaření.
Závěry Valné hromady:

Valná hromada UGS
                 Schvaluje
- Zprávu předsedy o činnosti
- Výsledky hospodaření
 
      Bere na vědomí
- Zprávu revizní komise


Zapsal: Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři